สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน สู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission)

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนคณะกรรมการ DM remission และทีมสหวิชาชีพ สถาบันราชประชาสมาสัย นำโดยแพทย์หญิงเพลินพิศ วงษ์ธนสุภรณ์ และแพทย์หญิงธันวาพร ฉวีพูนเพิ่มสิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน สู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission) จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรกรมควบคุมโรค ตามนโยบาย “ลดเสี่ยง ลดโรค” โดยการค้นหาคัดกรองกลุ่มสงสัยป่วยกลุ่มป่วยเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ