สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เข้าสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สถาบันราชประชาสมาสัย โดยกลุ่มการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เข้าสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนางจิราภา ดวงวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ภารกิจด้านการพยาบาลเป็นประธานการประชุมฯ และได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล สถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ