กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

รองผู้อำนวยการ
นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ

รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลเชียวชาญ

นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นิติกรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพวรรณ บึ้งชัยภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวฝนทอง ศรีภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางน้ำฝน สุวรรณทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมีนา จันทร์คง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุธามาศ ปุสสะรังษี

พนักงานธุรการระดับ ส4

นางสาวชนม์ณภัทร บุญมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางทัศริยา ศรีไพรสนธิ์

พนักงานธุรการระดับ ส4

นายชัชวาล เสตะปุระ

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

นายอนพัทย์ เขียววรรณะ

นักทรัพยากรบุคคล

นายธนากร พันธ์พงศ์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจิตตราพร สมบัติเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐิติกานต์ ตุงคะศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มสรรหา
นางสาวอรรวรรณ ช.เจริญยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มสรรหา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ สินทรัพย์กุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางปณิดา อู่หิรัญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ่าเอกหญิงนพมาศ เส็งเมือง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส.อ.สัมพันธ์ วงศ์วิภาค

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์แจ้ง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
นายวิศรุต วงษ์สัตย์

หัวหน้ากลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา เครือทิม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายคมกฤษฎิ์ นันตะเวชกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางดลนภา จิตรอบอารีย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
นางฉัตรารัศมิ์ อธิยวัฑฒิ

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางชลทิชา ผู้มีสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชนาธิป รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศักดิ์ดา รจนากร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววณัฐกาญจน์ จิตต์ธรรม

พนักงานธุรการระดับ ส4

กลุ่มวินัย
นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

หัวหน้ากลุ่มวินัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุรีภรณ์ ปิยะพุทธานนท์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิธร แก้วล้วน

นิติกรชำนาญการ

นายจีระวัฒน์ ฉ่ำรัศมี

นิติกรชำนาญการ

นายวีรยุทธ ลิ้มศิริ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน

นิติกรปฏิบัติการ

นายปิยพนธ์ กลับศรีอ่อน

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ วัฒนจิตต์

นิติกรปฏิบัติการ

นายปกป้อง จุลโมกข์

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน์

นิติกร

นายจตุภูมิ โกมาสถิตย์

นิติกร

นางสาวธันย์ชนก ก่อทอง

นิติกร

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา เดชคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐกานต์ ตรีเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพนิดา คงเทียม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันทภา ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล
นายก่อพงศ์ ชูตินันทน์

หัวหน้ากลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสกภณ รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฤทัยขวัญ บูรณวณิช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธนโชติ เชี่ยวภาษา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอารีย์ญา โพธิ์กระสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมา เสนทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวทิวาภรณ์ บรรลือ

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสิฐากฤษ สิรยายน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฉัตรฑริกา อินต๊ะพรม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวชารินี ชาญจิตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวเสมารัตน์ ปานท้วม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสโรชา ปักการะโน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรรณทิวา หอมโคกค้อ

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง
นางสาวสายฝน ดีเดิน

หัวหน้ากลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางกรวิกา สุวรรณเลิศล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศตวรรษ ศรีล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพงษ์ แต้มงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจิรกานท์ จันดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกิตติธัช นาคบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววิชิยา พลเก่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวหทัยรัตน์ รัตนพิทักษ์พงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธารินี ใส่ละม้าย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร ภัยนิราส

นักทรัพยากรบุคคล