กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ช่องทางการติดต่อ (Contact us)

โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

  • เลขานุการ ผู้อำนวยการกอง
 02-5903051 
  • กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
 02-5903077 
  • กลุ่มสรรหา
 02-5903048 
  • กลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง
 02-5903048 
  • กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
 02-5903043 
 02-5903876 
  • กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 02-5903878 
  • กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
 02-5903058 
 02-5903057 
  • กลุ่มวินัย
 02-5903044 
  • กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล
02-5903871
02-5903872
  • กลุ่มบริหารทั่วไป
02-5903040

ที่ตั้งสำนักงาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
อาคาร 5 ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-5903040