กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] ดาวน์โหลด จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (w65 - w74) ประเทศไทย ค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – 2565) จำแนกรายจังหวัด

ข่าวสารอื่นๆ