กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

รองผู้อำนวยการ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิพา ศรีช้าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนานโยบาย และสารสนเทศ การบาดเจ็บจากการจราจร
นายพานนท์ ศรีสุวรรณ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร บุระทอน

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอัญมณี สุขสิงห์

นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.วรทย์ บุญดิเรก

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา คุณเศรษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา คำสอ

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา พุ่มเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิตยาภรณ์ ไชยแสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนุรักษ์ ติระพงศ์ประเสริฐ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวศิลป์ จันทร์สมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรา สนธิศิริกฤตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรัญญา อินทรศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์

นักวิชาการโครงการ

นายศุจินธร โชติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปาริชาต อนันตศิริ

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายวิศรุต แซ่เจีย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจร
ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวยลดา มูลทอง

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิกานต์ นนทะนำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสิรีพร กำมะหยี่

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนภาพร มะหะหมัด

นักวิชาการสาธารณสุข

นายก้องภพ อนุสรณ์ชัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มป้องกันการจมน้ำ
นาง สุชาดา เกิดมงคลการ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวฐิติมา ขันธสิน

จพ.โสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

นางสาวลวิตรา ก๋าวี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ดารา มีสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์ โวหาร

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
นางสาวนิพา ศรีช้าง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ หอมหวล

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสุรกิตต์ สิงธิมาศ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรภร เลิศจิราการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายชาญยุทธ วิหกโต

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.สุนิดา คงงาม

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.ภารดี ผามะณี

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ชลดา นาคเดช

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.จิระนันท์ ปรีดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วิจิตรา นาคทองแดง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพชรพร วีระพงศ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจาก ความรุนแรง
น.ส.จุฬาลักษณ์ จันทรเสนา

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐพล ธรรมโสม

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.จัตตารีย์ สุวรรณทัต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกรณ์พงษ์ กรัณฑ์อำพัน

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.วิภาดา พรมกุดตุ้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สิรินภา อมรทรัพย์กุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน