กองกฎหมาย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
กลุ่มคดีและกฎหมายทั่วไป
กลุ่มนิติกรรมสัญญา
กลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ