กองระบาดวิทยา
Responsive image
กลุ่มงานและบุคลากร
ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
นายวิชาญ บุญกิติกร

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)
นางสาวพันธนีย์ ธิติชัย

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวธนวดี จันทร์เทียน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐปราง นิตยสุทธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายนายธนิต รัตนธรรมสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชกุล พิสิฐพยัต

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวศรุตยา วงศ์สุวรรณพร

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐิภรณ์ เทพวิไล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวยุพา แก่แสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนิดา ปั้นคุ้ม

นักวิชาการสถิติ

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ (CD)
นางสาวภาวินี ด้วงเงิน

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสมคิด ไกรพัฒนพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุธิดา เฮิร์น

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ยาโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวยุวดี แก้วประดับ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ จูจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปณิตา คุ้มผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราภา ฉิมณี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา เมณฑ์กูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฤทธิชัย ใจผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลิลาวรรณ สุขโข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเชิดชัย ดาราแจ้ง

พนักงานธุรการ ส3

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ (iNCD)
นายศุภณัฐ วงศานุพัทธ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสมาน สยุมภูรุจินันท์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาววิธัญญา ปิณฑะดิษ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกฤชวัฐ ปลอดดี

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ อาภาคัพภะกุล

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศศิธันว์ มาแอเคียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา สุริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฤทธิไกร นามเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจิราภรณ์ พรมมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิพัฒน์ สังข์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ มะลัยคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบี ซี
นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสุปิยา จันทรมณี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายวัชรพล สีนอ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ภู่บัว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางเจษฎาภรณ์ งามบุญช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปรียนุช พุทธวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบสอบสวนทางระบาดวิทยา
นางสาวชรัฐพร จิตรพีระ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอรทัย สุวรรณไชยรบ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวหัทยา กาญจนสมบัติ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัณฐิกา ถิ่นทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชลลดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัชนีย์ เพลินพร้อม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญศิริ ยะหัวดง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกวินนา เกิดสลุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปีวรา บุญวิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มความร่วมมือ และประสานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)
นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางพัชริดา หงษ์จันทร์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายรุ่งโรจน์ ใจยงค์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรพรรณ กันยะมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอารียา เลยไธสง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มวิจัยทางระบาดวิทยา และประเมินมาตรการควบคุมโรค
นางสาวนิรันดร ยิ้มจอหอ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทริน ผ่องวุฒิพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร ศิวินา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทราพร ฐิรโฆไท

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสกาวเดือน คนอยู่

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มเครือข่ายทางระบาดวิทยาและกฎหมาย
นางสาวสุทธนันท์ สุทธชนะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันท์ชนก อินทร์ศรี

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทร์ธีนันท์ ทองโสม

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรัชชญาภัช สำเภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิชามญชุ์ ปันธิยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา (EIU)
นายสีใส ยี่สุ่นแสง

รองผู้อำนวยการฯ และรักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางกมลชนก เทพสิทธา

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายศุภฤกษ์ ถวิลลาภ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสหภาพ พูลเกษร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายภาคภูมิ ยศวัฒน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกฤตภิษัช ไม้ทองงาม

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสมชาย เวียงพิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอภิญญา ปัญจงามพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางชญาภา สาดสูงเนิน

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางสาวพันธุ์วิภา เหมือนเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิชญาภรณ์ วงษ์บำหรุ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายประจักร์ โสภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์ คำภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวรพงษ์ บวงสรวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฐาปนี เข็มเพ็ชร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอรัญ แก้วจินดา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มเผยแพร่วิชาการ
นางอรัฐา รังผึ้ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณฐวดี ศรีวรรณยศ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายประมวล ทุมพงษ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวดนยา สุเวทเวทิน

นักวิชาการเผยแพร่

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดารัตน์ เตจะมา

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอนุพร ศรีดำ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญภัค คงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววรฤทัย ชูฉ่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายบุญมี วัฒนากร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวิลชา ติโลกวิชัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกฤตติกานต์ มาท้วม

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสมหมาย ยิ้มขลิบ

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลักขณา แก้วตา

งานการเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิวาภรณ์ แสงหล่อ

งานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา น้อยนา

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายณรงค์เดช ตาลพล

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกุลชญา เหมือนแจ่ม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายมานพ ป้อมเมือง

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายโสภณ ชลภูมิ

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานขับรถ ส2

นายชวัลย์วัฒน์ ธนพงษ์วรเดช

งานพัสดุและยานพาหนะ

งานพัสดุและยานพาหนะ พนักงานขับรถ ส2

นางสาววีรนันท์ ชนาภัทรจิระประไพ

รองหัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจักรพงค์ ซ้อมทอง

งานธุรการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางพิมพ์พัฑรา สุรนิวงศ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลเนตร ทิดทัดด้วง

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายบุญมี วัฒนากร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปาลีรัฐ งามชาลี

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวทิวากร จันทร์โคตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวผัสสพร ตันสง่า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพนิดา บุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
นางอัญชนา วากัส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนวพร ดาวแจ้ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ