กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

สปคม. จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2562

“ Communities make the difference : รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ ”

...เนื่องในวันเอดส์โลก คำขวัญประจำปีนี้คือ “รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์” (Communities Make The Difference) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี, แจกสื่อแผ่นพับ และเกมตอบปัญหาชิงรางวัล

...ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ สอดคล้องคําขวัญวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์ โดยให้ความรู้ การป้องกันโรคเอดส์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ให้กับประชาชนผู้มารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ และสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ติดเชื้อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา”กลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการตรวจเอชไอวี และได้รับการดูแล ไม่แพร่กระจายเชื้อต่อให้กับบุคคลอื่น

...ซึ่งการร่วมมือร่วมใจกันของชุมชน จะช่วยให้เกิดกาเปลี่ยนแปลงในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้มีการเข้าถึงบริการป้องกันและการดูแลรักษาได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573 ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ