กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือพยานหลักฐาน ความผิดปกติทางคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ