กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

         ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข จะจัดการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิจัยได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะ สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างถูกต้องระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563  ระยะเวลา 4 วัน
และมีค่าใช้จ่าย ท่านละ
10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ณ โรงแรมวี โฮเต็ล ถนนพญาไทย กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biophics.org/ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ