กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

แผนปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/open?id=1H_sltA2GYWw5BNuUUNjuNIyGCAVmux_y

 

 

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564)

https://drive.google.com/open?id=1oVVz01thhS4I7xxbj9kjoeSOtBwGMVQM

 

รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)

https://drive.google.com/open?id=1BIHlNBe0hJ8ed1iejbwqEMZqxttW-fau


ข่าวสารอื่นๆ