กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค เงินประจำงวดที่ 02

ตามหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0407.4/ว479 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://shorturl-ddc.moph.go.th/GeSYn


ข่าวสารอื่นๆ