กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกานต์พิชชา สุวบุตร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสิริกร หาธรรมมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภัทรา ตั้งภัทรภิญโญ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางอัญชณา อ่อนละออ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมยุรี ราชสีห์วรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุรัญญา วรรลยางกูร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพัชรีย์ สานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางขวัญใจ อินทร์จันทร์

แม่บ้าน บ 2

นางสาวอรณี ตระการภาสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญจน์ณมล ฤกธิ์ประวัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายนิติ ศิริรัตน์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายทศพร บุตรสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุนทรี เครือฟ้า

นักจัดการงานทั่วไป

นางทรงสมร เสน่หา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรี สุมา

พนักงานขับรถยนต์

นายนเรศ ศรีพิพัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวดาริกา มุสิกุล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ ปิ่นมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเอมมิกา กฤษณะโยธิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์ชนก คล้ายแย้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นัฐวุธ แก้วสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรมภัสสร สายทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวเขมฐิดา มงคล

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงบประมาณ
นางสาวมัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนันทิยา แตงเผือก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอัครพล บุญประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพัฒน์ เลิศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภาวินี ช่วยยก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนรากร แตงไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มแผนปฏิบัติราชการ
นางสาวสกุณา อยู่ดี

หัวหน้ากลุ่มแผนปฏิบัติราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิดาภา น้อยอ่าง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวาสนา วัฒนไกรสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราวรรณ อรุณฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสันติสุข คงคารัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกนกพร เตวะสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุตษรา นาคลำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชาญคณินท์ ธีระสูตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธิติมา หงคำเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิติยา ประสิทธิ์อ้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทธิดา ขุนไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมนิสรา มุ่งดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวธัญรดี ศิลานุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์
นายปุลวัฒน์ พุ่มเรือง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัลยา กาบแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายลัทธพล สังคสิน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวเวสารัช สรรพอาษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมินตรา สายพิมพ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศนิษา เจริญผล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายและประสานงานพิเศษ
นางนาถลดา ประสงค์ศรี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายและประสานงานพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ

นายนรินทร์ กรรณเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรางคณา แจ้งธรรมมา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนริศรา บาหลัง

นักวิชาการสาธารณสุข