สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
8/2567
5 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567
2567
5 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567
546
-
19
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-