สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการ
นางเกศรา แสนศิริทวีสุข

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวนางสุชญา สีหะวงษ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงจินตนา คำภักดี

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์
นายวัชรชัย ครองใจ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น

หัวหน้าศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์

หัวหน้าศูนย์กฏหมาย

นายวันชัย สีหะวงษ์

ห้วหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

นายเสถียร เชื้อลี

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุติพร ผลเกิด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางวิภาวี แสนวงษา

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาการ

นายวรวุฒิ จันทิ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร

นางสาววราภรณ์ เห็มวัง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป