สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
9/2567
19 เมษายน 2567
26 เมษายน 2567
2567
19 เมษายน 2567
26 เมษายน 2567
1284000
-
11
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-