สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 จัดกิจกรรมทำบุญและฟังบรรยายธรรมเทศนา

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข และนางสุชญา สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สคร.10 ร่วมกิจกรรมทำบุญและฟังบรรยายธรรมเทศนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาอย่างมีเหตุผลและพอเพียงโดยนำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบุคลากรร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 37 คน


ข่าวสารอื่นๆ