สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประชุมราชการพัฒนาทักษะสร้างรายได้(Soft skill) ฉบับมนุษย์เงินเดือน (Happy Money)

 

วันที่ 12  มีนาคม ๒๕๖๗ แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุชญา สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมราชการพัฒนาทักษะสร้างรายได้ (Soft skill) ฉบับมนุษย์เงินเดือน (Happy Money) ณ ห้องประชุมร่วมคิดร่วมทำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 50 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายธนชัย ยุตวัน      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มโรคติดต่อ และ ทีมวิทยากรจากธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี      มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงิน การสร้างรายได้เสริม และการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ