สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข นางสุชญา สีหะวงษ์ รองอำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โดยมี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน และผู้บริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (OV) โดยการตรวจอุจจาระ มีประชาชนในพื้นที่รับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 72 ราย พบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 2 ราย (2.7%) และพยาธิตัวตืด 1 ราย (1.3%) ให้การรักษาทุกราย และคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จำนวน 703 ราย ผิดปกติ 10 ราย ตรวจคัดกรอง Hepatitis B,C จำนวน 200 ราย และร่วมจัดนิทรรศการป้องกันโรคไข้เลือดออก และจ่ายยาทากันยุง จำนวน 500 ซอง ทรายทีมีฟอส 500 ซอง มอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 72 ชุด สนับสนุนให้ประชาชนที่มารับบริการ


ข่าวสารอื่นๆ