สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 โดย ศตม.ที่.10.1 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมี ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 โดย ศตม.ที่.10.1 จ.อุบลราชธานี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมี ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์       รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องการพ่นและดูแลรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน ในการควบคุมโรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการพ่น    หมอกควัน นักวิชาการ และผู้ที่มีความสนใจ จากหน่วยงานสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตสุขภาพที่ 10 โดยขอใช้หลักสูตรดังกล่าวจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ และเพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเป็นตามบริบทพื้นที่


ข่าวสารอื่นๆ