สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR : STAR 4 ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (Reach Recruit Test Treat Prevent Retain : STAR 4)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ