สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/3219 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
21 พฤศจิกายน 2566
28 พฤศจิกายน 2566
2567
29 พฤศจิกายน 2566
29 พฤศจิกายน 2566
0
-
24
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง : 832,545 บาท