สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
18 มีนาคม 2567
-
2567
-
-
5000
-
1
2567
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
237/2567
-
-
-