สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
นายอนุวัตร กองแสน

สมาชิกในกลุ่มงานเภสัชกร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสนธยา ศรีวงษ์

สมาชิกในกลุ่มงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางบุศรา สาขา

สมาชิกในกลุ่มงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา โล่วณิชเกียรติกุล

สมาชิกในกลุ่มงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเกษร แทนหา

สมาชิกในกลุ่มงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางธนพร กลุ่มเหรียญทอง

สมาชิกในกลุ่มงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนุจรินทร์ พัฒนโชติ

สมาชิกในกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายยศวัฒน์ ทันวงษา

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางม่านราศรี ขันธ์เขต

สมาชิกในกลุ่มงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนาฏยา ปัญโญวัฒน์

สมาชิกในกลุ่มงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจุรีนาถ ข้อยุ่น

สมาชิกในกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวช่อมาลา อุทัยอินทร์

สมาชิกในกลุ่มงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสินีนาฏ มีสัจ

สมาชิกในกลุ่มงานพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสิริกร ชัยสาร

สมาชิกในกลุ่มงาน ศตม 7.1 ขอนแก่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสุพาพร เกลี้ยกลาง

สมาชิกในกลุ่มงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวธีรารัตน์ ผดุงพงษ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางรสริน มหาศรานนท์

สมาชิกภายในกลุ่มพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายอภินันท์ ประเสริฐ

สมาชิกในกลุ่มงานพัฒนาองค์กร

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุภัทรา พิมหานาม

สมาชิกภายในกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

เจ้าพนีกงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางเอื้องฟ้า ล่อดงบัง

หัวหน้านิคมบ้านหัน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายพรชัย ศรีมาดี

หัวหน้านิคมเสลภูมิ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายนิธิพัทธ์ ธรรมโคตร

หัวหน้า ศตม. 7.1.1 มหาสารคาม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายณัฐวัฒน์ ทวีพัฒน์ผาติ

สมาชิกในกลุ่มโรคติดเชื้อเรื้อรัง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางศุจินันท์ ตรีเดช

สมาชิกในกลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางจิราลักษณ์ โรเบิร์ตส์

สมาชิกในกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสุพรรณีย์ อรุณรัตน์

สมาชิกภายในกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

นายอนุชา มะลาลัย

สมาชิกภายในกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางชลิดา อนุสุริยา

สมาชิกในกลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวศรณ์ฉัตร จิรัสย์กุล

สมาชิกในกลุ่มพัฒนาองค์กร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางธารทิพย์ ภูสิงห์

สมาชิกในกลุ่มงาน ศตม. 7.1.1 มหาสารคาม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เภสัชกร
นางกัลยา สกุลไทย

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกร

เภสัชกรชำนาญการ

นางภัทริยา พอจิต

สมาชิกในกลุ่มงานเภสัชกรรม

เภสัชกรชำนาญการ

แม่บ้าน
นายอภิรักษ์ ไชยธรรมมา

สมาชิกภายในกลุ่มงานอาคารสถานที่

แม่บ้าน

ช่างเขียน
ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องยนต์
นักเทคนิคการแพทย์
นักกีฏวิทยา
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคล
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสังคมสงเคราะห์
นายแพทย์
นิติกร
ผู้ช่วยเภสัชกร
ผู้อำนวยการ
พนักงานเยี่ยมบ้าน
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานธุรการ
พนักงานบำบัดโรคเรื้อน
พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค
พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค
พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค
พนักงานพัสดุ
พนักงานพิมพ์
พนักงานสถิติ
พนักงานห้องปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ