สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
10 เมษายน 2567
-
2567
-
-
1500000
-
18
2567
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-