สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
8/2567
10 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567
2567
10 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567
1344720
-
20
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดจอนแก่น 818/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-