สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
22 มีนาคม 2567
-
2567
-
-
15000
-
1
2567
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินบำรุง
เหมาบริการ
106/2567
-
-
-