สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ