สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานบริการสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานบริการสุขภาพ

สถาบันราชประชาสมาสัย โดยกลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 เพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ ตามมาตรา 24 และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 โดยมี ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ที่ปรึกษากองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ และกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 35 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ