กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ กอพ.

นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ กอพ.

พญ.สุชาดา เจียมศิริ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ กอพ.

พญ.สายรัตน์ นกน้อย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ กอพ.

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอตินุช รังสิยานนท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

หัวหน้าศูนย์อำนวยการบริการจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

กลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ
นางสาวสิริพร ภิยโยทัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน ควบคุม เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.สุชาดา เจียมศิริ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกันฯ

กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี
พญ.สายรัตน์ นกน้อย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี

กลุ่มพัฒนาระบบดูแลด้านจิตสังคม
นางอัจฉรา ภักดีพินิจ

นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบดูแลด้านจิตสังคม

กลุ่มพัฒนาองค์กร
พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
นางนิรมล ปัญสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูล

ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส
นายแพทย์ชาตรี จุลเพชร

นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส