กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (NCD) ปี 2559 - 2563

จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรค NCD  ปี 2559-2563 
(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจขาดเลือด, หลอดเลือดสมอง, ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง)
ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน จำแนกรายจังหวัด เขตบริการสุขภาพ และภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)

ดาวน์โหลดเอกสาร
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ