กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

1. โครงสร้างและบทบาท กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

Download เอกสาร >>>https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dncd/files/โครงสร้างและ บทบาท.pdf

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กรและอัตลักษณ์ของบุคลากร กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

Download เอกสาร >>>https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dncd/files/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 67_final N060367.pdf

 

3. การพัฒนาสมรรถนะให้ตรงตามความคาดหวังขององค์กรเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง 

Download เอกสาร >>>https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dncd/files/การพัฒนาศักยภาพ final 060367.pdf

 

4. ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการและพนักงานราชการ

Download เอกสาร >>>https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dncd/files/ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ N240766.pdf


ข่าวสารอื่นๆ