กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

สปคม. ร่วมกับเครือข่ายเขตเมือง พัฒนากลไก“เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในผู้เมาแล้วขับ พื้นที่เขตเมือง

วันนี้ (13 มกราคม 2563) ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

...นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิดการอบรม “ประชุมสัมมนาโต๊ะกลมผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน พื้นที่เขตเมือง (Urban RTI) โดยกลไกความร่วมมือเครือข่ายเขตเมือง ด้วย“เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยมีนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในกลุ่มผู้เมาแล้วขับ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเทศบาลนครขอนแก่น ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันอุบัติเหตุของเทศบาลนครขอนแก่น, เจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

…สถานการณ์รายงานผลจากโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์” ปี 2562 ของ กรมควบคุมโรค ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทั่วประเทศ จำนวน 11,870 ราย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกำหนดถึงร้อยละ 55 จังหวัดขอนแก่น ตรวจ 316 ราย พบผลปริมาณแอลกอฮอล์เกินกำหนด 179 ราย ร้อยละ 57 ดังนั้นเพื่อนำไปสู่แนวคิดการสร้างระบบที่ปลอดภัย (Safe System) เพื่อการลดการตาย และการบาดเจ็บสาหัส จำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Shared Responsibility) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และ ภาคประชาชน ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเมือง

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายการกำหนดทิศทาง และประเด็นมุ่งเน้นการดำเนินงานป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้
- การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI)
โดย นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นและสถานการณ์ “เมาแล้วขับ”
โดย นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
- กรณีศึกษา : ประสบการณ์จริง : เหยื่อเมาแล้วขับ
โดย นายภัทรพันธ์ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ
- การลดผลกระทบอุบัติเหตุบนท้องถนนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประยุกต์วิทยาการภูมิสารสนเทศและการสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.ปัทมา พอดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- แบ่งกลุ่มจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน กรณีเมาแล้วขับ
โดย พญ.วรุณยุพา พรพลทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, นางสาวมยุรา สีสาร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ และนางสาวสุธิดา อิสระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขและลดการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนในพื้นที่เขตเมือง
โดย นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนารูปแบบการจัดการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในกลุ่มผู้เมาแล้วขับ พร้อมนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ต่อ ต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ