กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

เข้ารับโล่รางวัล“องค์กรคนดี” 2567 ภายใต้ โครงการหอเกียรติยศ วุฒิสภา

รางวัล "องค์กรคนดี 2567"ภายใต้ โครงการหอเกียรติยศวุฒิสภาเป็นรางวัลที่บุคลากรของเราทุกคนร่วมกันทำความดี ตาม หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู เราร่วมกันตามหน้าที่ที่ทุกท่านรับผิดชอบ เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และมีความสุขในการทำงาน
 

 


ข่าวสารอื่นๆ