สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image
พันธกิจ
พันธกิจ
 
  1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  2. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมโรค
  3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมควบคุมโรคด้านการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  4. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการจัดการความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 
ค่านิยม