สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ประชุมเครือข่ายการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมดำริฯ ชอบ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมควบคุมโรค ดร.แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมเครือข่ายการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมควบคุมโรค ร่วมด้วย นายแพทย์พรศักดิ อยู่เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค และดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดําริฯ กรมควบคุมโรค โดยมีผู้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์จากหน่วยงานในกรมควบคุมโรค ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย 112 แห่ง และเรือนจำทั่วประเทศ 143 แห่ง รวมผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 422 คน


ข่าวสารอื่นๆ