สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes  ขั้นตอนที่ 1 

yes  ขั้นตอนที่ 2

yes  ขั้นตอนที่ 3 

1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes  ขั้นตอนที่ 4 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน enlightenedเอกสารแนบ

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) enlightenedเอกสารแนบ

yes  ขั้นตอนที่ 5

1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน enlightenedเอกสารแนบ

2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ enlightenedเอกสารแนบ

yes ขั้นตอนที่ 6

1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

yes ขั้นตอนที่ 7

1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)enlightenedเอกสารแนบ 1

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือนenlightenedเอกสารแนบ 2

  enlightenedรูปภาพ

ภาพกิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

enlightenedสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการกับหัวหน้ากลุ่มในสำนักงานฯ และนำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ, ร่วมต่อต้านการทุจริต, นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

enlightenedสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค นำบุคลากรสำนักงาน ฯ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสื่อความรู้ หนังสือ ยา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สำนักงาน ข้าวสารอาหารแห้ง ขนม และนม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

enlightenedกิจกรรม คัดกรองโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

enlightenedสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมใส่บาตรปีใหม่ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

enlightenedกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ องค์ประธานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ