กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด

0 2590 3893

ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

รองผู้อำนวยการ
นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์

0 2590 3977

รองผู้อำนวยการ

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์

0 2 590 3869

รองผู้อำนวยการ

นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

02 590 3892

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวศศภัสส์ โกมล

02 590 3893

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี
นางสาวพัชชวีร์ ธัญญ์เลิศสิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ ช่วยเยียวยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ รต.หญิงนาราชา ภูริรัตนาพร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกนกวรรณ ประจำญาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพัชมณฑ์ อริยพัฒนโสภณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกานต์พิชชา จำนงสิน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

งานพัสดุ
นางสาวรุจิกร เงาศิริ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกัญญภัทร์ ฤกษ์กำยี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลัยรัตน์ บุญเมือง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุรีญา ร่านแผ้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวศศิร์ธา โพธิ์จันทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวราวิชญ์ สุยะสา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชนิดาภา พรหมชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนรินทร์ธรา จิรเลิศสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคล

งานธุรการ
นางสาวสุกัญญา วรดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมินท์ฐิตา อริยะวรารมย์

พนักงานธุรการ

นายทองหล่อ คำสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายนิพล ฉ่ำแสง

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
นางสาวกุลพิมน เจริญดี

02 590 3887

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนันท์นภัส ภูมิถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปรารถนา สุขเกษม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา ช่วยเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพิน รุ่งเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพล พงษ์วิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจงกิจ หวังพงษ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ว่าที่ รต.อรรถกร บุตรชุมแสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางนิตยา พันธุเวทย์

02 590 3870

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นางสาวชนิดดา ตรีวุฒิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญพักตร์ เยี่ยมโกศรี

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวนัชชา ตันแขมรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบาดวิทยา
นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

02 590 3892

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบาดวิทยา

นพ.ธนนันทน์ จิวระโมไนย์กุล

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ วังนุราช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนุช วงศ์ธันยพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายภานุวัฒน์ คำวังสง่า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวสันต์ ทองโม้

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสิริสุดา สุยะลา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยศวัต ศรีโกมล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศุภกานต์ แก้วเสนา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุรัสวดี รุนจำรัส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณรงค์รัตน นกสี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์

02 590 3869

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร

นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายกัณฑพล ทับหุ่น

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภัทร มังคะลาด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรพร ซึมใส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิศารัตน์ สรรค์พงษ์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวกมลวรรณ ใจงาม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวรัตนาภรณ์ จันตะนี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐรัตน์ ศรีกรุงพลี

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวประภาวรรณ เสือคุ้ม

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวเหมวิภา เหมแก้ว

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล

02 590 3888

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายทัชชา ม่านตา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธาริณี พังจุนันท์

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายยืนยง คำมูลตา

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวชัญญภัทร อินทจักร

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายสุภชัย กิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวบัณฑิตา ปี่แก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง

02 590 3867

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ

นางหทัยชนก เกตุจุนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ นาคราช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภาพร หน่อคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา เจริญกรุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรัญญา ตรีเหลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขวัญชนก ธีสระ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิตตรา ธัญญารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร ศุภษร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิภรณ์ สารแสง

นักวิชาการสาธาณสุข