สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)กรมควบคุมโรค

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)กรมควบคุมโรค ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6sb9up

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ