สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image
วิสัยทัศน์

ประชาชนสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพได้ภายในปี 2570