สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี

รองผู้อำนวยการ

นางวรรรณา วิจิตร

รองผู้อำนวยการ

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางวรรณา วิจิตร

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน และเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น

กลุ่มโรคติดต่อ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

นายภัทรเดช วรศรีหิรัญ

กลุุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.สีใส ยี่สุ่นแสง

กลุุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน

กลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

นายวินัย ทองชุบ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี

รก.หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

นางสุวรรณี กีรติวาสี

กลุ่มห้องปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

นายธานี มีเอี่ยม

กลุ่มกฎหมาย

นิติกร ชำนาญการ

ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ