สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

งานด้านวิชาการของหน่วยงาน

งานด้านวิชาการ

 
  •  ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านการแพทย์ การพยาบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธาณสุข

  • จัดหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • จัดเก็บสื่อต่างๆ ทางการแพทย์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์