สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

กิจกรรมของหน่วยงาน

งานพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน


การจัดประชุม /อบรม /สัมมนาระดับชาติ

1. ขอเชิญเข้า ร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ัป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 2  ประจำปี 2559 (19/10/58)

2. โครงการ สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล(สำหรับ***พยาบาล***)เปิดรับสมัครตั้งเเต่วัน ที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

3.โครงการ สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (สำหรับ***นักเทคนิคการแพทย์***) เปิดรับ สมัครตั้งเเต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

4.โครงการ สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (สำหรับ***แพทย์***)เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

5.ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าสัมนา การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้่อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12  เรื่อง " Current Issues in Healthcare Associated  ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี  ท่านที่มีผลงานนำเสนอต้องลงทะเบียนสมัครและส่งผลงานที่  http://122.155.17.189/~bamras/2015/login.php  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 23.59 น.โดยคณะกรรมการจะตัดสินผลงานของท่านและแจ้งผลให้ทราบ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : การนำเสนอแบบ Poster Presentation กำหนดให้มีขนาดกว้าง  90 เซนติเมตร และยาว 120 เซนติเมตร

6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองเพิ่มเติมในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชิ้อและการป้องกันการติดเชื้อ  ประจำปี 2558  (12/05/58)

7.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลัก สูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ  ระหว่างวันที่ ๑๘  พฤษภาคม - ๔  กันยายน  ๒๕๕๘ สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่เลขบัญชี   130-6-03989-4   บัญชีออมทรัพย์   ธนาคารกรุงไทย   สาขาติวานนท์ ๓  ภายในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  หากเลยกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนทางสถาบันจะขอเรียกผู้ที่มีรายชื่อสำรองขึ้นมาแทนค่ะ (06/05/58)

8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างวันที่ ๑๘  พฤษภาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘  ณ สถาบันบำราศนราดูร News. (23/03/58)

9.อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างวันที่ ๑๘  พฤษภาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘  ณ สถาบันบำราศนราดูร (09/02/58) ด่วนที่สุดภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น

10.ใบสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างวันที่ ๑๘  พฤษภาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘

11.รายละเอียดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างวันที่ ๑๘  พฤษภาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘  ณ สถาบันบำราศนราดูร

1 2.สถาบันบำราศนราดูร จะจัดสัมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง "Key Evidence on Infection Prevention and Control" ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี