กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ