กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (3041)

รองผู้อำนวยการ
นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ

รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลเชียวชาญ

นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นิติกรชำนาญการพิเศษ (3047)

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (3042)

นางสาวนพวรรณ บึ้งชัยภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (3040)

นางสาวฝนทอง ศรีภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (3040)

นางน้ำฝน สุวรรณทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (3040)

นางสาวสุธามาศ ปุสสะรังษี

พนักงานธุรการระดับ ส4 (3040)

นางสาวชนม์ณภัทร บุญมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (3040)

นางทัศริยา ศรีไพรสนธิ์

พนักงานธุรการระดับ ส4 (3040)

นายชัชวาล เสตะปุระ

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 (3040)

นายอนพัทย์ เขียววรรณะ

นักทรัพยากรบุคคล (3040)

นายธนากร พันธ์พงศ์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (3040)

นางสาวจิตตราพร สมบัติเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ (3040)

นางสาวฐิติกานต์ ตุงคะศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ (3040)

กลุ่มสรรหา
นางสาวอรวรรณ ช.เจริญยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มสรรหา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3048)

จ่าเอกหญิงนพมาศ เส็งเมือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3048)

นางสาวจารุวรรณ สินทรัพย์กุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3048)

นางปณิดา อู่หิรัญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3048)

ส.อ.สัมพันธ์ วงศ์วิภาค

นักทรัพยากรบุคคล (3048)

นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์แจ้ง

นักทรัพยากรบุคคล (3048)

กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
นายวิศรุต วงษ์สัตย์

หัวหน้ากลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (3055)

นางสาวกุลธิดา เครือทิม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3054)

นายคมกฤษฎิ์ นันตะเวชกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3077)

นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3054)

นางดลนภา จิตรอบอารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3077)

กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
นางฉัตรารัศมิ์ อธิยวัฑฒิ

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (3052)

นางชลทิชา ผู้มีสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3058)

นายชนาธิป รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3058)

นายศักดิ์ดา รจนากร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3058)

นางสาวมีนา จันทร์คง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3058)

นางสาววณัฐกาญจน์ จิตต์ธรรม

พนักงานธุรการระดับ ส4 (3058)

นายฤทธิชัย ดีนาน

นักทรัพยากรบุคคล (3058)

กลุ่มวินัย
นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

หัวหน้ากลุ่มวินัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ (3047)

นางสาวจุรีภรณ์ ปิยะพุทธานนท์

นิติกรชำนาญการพิเศษ (3048)

นายอิทธิธร แก้วล้วน

นิติกรชำนาญการ (3048)

นายจีระวัฒน์ ฉ่ำรัศมี

นิติกรชำนาญการ (3048)

นายวีรยุทธ ลิ้มศิริ

นิติกรชำนาญการ (3048)

นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน

นิติกรปฏิบัติการ (3048)

นายปิยพนธ์ กลับศรีอ่อน

นิติกรปฏิบัติการ (3048)

นางสาววราภรณ์ วัฒนจิตต์

นิติกรปฏิบัติการ (3048)

นายปกป้อง จุลโมกข์

นิติกรปฏิบัติการ (3048)

นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน์

นิติกร (3048)

นายจตุภูมิ โกมาสถิตย์

นิติกร (3048)

นางสาวธันย์ชนก ก่อทอง

นิติกร (3048)

นางสาวนันทิศา นนตะบุตร

นิติกร (3048)

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (3879)

นายวิทยา เดชคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3878)

นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3878)

นายธีรัตม์ เผือกพันธุ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3878)

นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล (3878)

นางสาวณัฐกานต์ ตรีเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล (3878)

นางสาวพนิดา คงเทียม

นักทรัพยากรบุคคล (3878)

นางสาวจันทภา ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล (3878)

กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล
นายก่อพงศ์ ชูตินันทน์

หัวหน้ากลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3872)

นายสกภณ รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3871)

นางสาวฤทัยขวัญ บูรณวณิช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3871)

นายธนโชติ เชี่ยวภาษา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3871)

นางสาวอารีย์ญา โพธิ์กระสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3871)

นางสาวปัทมา เสนทอง

นักทรัพยากรบุคคล (3871)

นางสาวทิวาภรณ์ บรรลือ

นักทรัพยากรบุคคล (3871)

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (3049)

นายสิฐากฤษ สิรยายน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3876)

นางสาวชารินี ชาญจิตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3876)

นางสาวกิตติยา คงเกิดลาภ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3876)

นางสาวอภิชญา ศรีขาว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3876)

นางสาววรัชยา ชูคง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3876)

นางสาวเสมารัตน์ ปานท้วม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3876)

นางสาวสโรชา ปักการะโน

นักทรัพยากรบุคคล (3876)

นางสาวพรรณทิวา หอมโคกค้อ

นักทรัพยากรบุคคล (3043)

นางสาวฐิติกา พันสังข์

นักทรัพยากรบุคคล (3876)

กลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง
นางสาวสายฝน ดีเดิน

หัวหน้ากลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (3046)

นางกรวิกา สุวรรณเลิศล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3048)

นายศตวรรษ ศรีล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3048)

นายพงษ์ แต้มงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (3048)

นางสาวจิรกานท์ จันดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3048)

นายกิตติธัช นาคบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3048)

นางสาววิชิยา พลเก่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3048)

นางสาวหทัยรัตน์ รัตนพิทักษ์พงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3048)

นางสาวณัฐธารินี ใส่ละม้าย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (3048)

นางสาวสุภาพร ภัยนิราส

นักทรัพยากรบุคคล (3048)