กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับรางวัล ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับรางวัล ระดับองค์กรคุณธรรม

 

บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2567 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นเเบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ

         - รางวัลชมเชย บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ