กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การเลื่อนประเภททั่วไป

ประเภททั่วไป  :  หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน


แบบฟอร์มประเภททั่วไป