กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การประเมินบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล : ประเภทวิชาการ

>>  ระดับทรงคุณวุฒิ

>>  ระดับเชี่ยวชาญลงมา


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

>>  ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน

>> ตัวอย่างแบบฟอร์มให้คะแนน