กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การประเมินผลงาน

  หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ


  การประเมินผลงานฯ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ


  การประเมินผลงานฯ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


  การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ


  การขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ (ในอัตรา 15,600 บาท)


  การตรวจสอบผลงานที่จะขอรับการประเมิน ระดับชำนาญการขึ้นไป ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์